วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ ธุระกรรมอิเล็กทรอนิค

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ?

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวใหม่ที่กำลังจะออกมาใช้บังคับกันในอนาคต ทั้งนี้
สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนตทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวที่ มากขึ้น และเป็นการเติบโตที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนตนับล้านคนในประเทศไทย อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC: Personal Computer ) ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปซะแล้ว สังเกตุได้จากตามออฟฟิศ สำนักงานต่างๆหรือ แม้แต่ตามบ้านพักอาศัย ล้วนแต่มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานด้วยเสมอ ซึ่งดูๆไปแล้วก็ไม่ต่างไปจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
เมื่อเกิดมีสังคมทางอินเทอร์เนตดังกล่าวขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อจะใช้บังคับให้คนในสังคม Cyber อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่นเดียวกับสังคมในชีวิตจริงของเรา โลกจำลองของสังคม Cyber นั้นนับวันยิ่งใกล้เคียงโลกของจริงเข้าไปทุกที ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ตามหนังสือที่ นร 0212/2718 โดยมีเป้าหมายหลักคือ การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ว่ารัฐจะต้อง….พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ
ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็มีการตื่นตัวต่อการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในปี คศ. 1997 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบาย “ Toward the Age of  Digital Economy “ สหรัฐอเมริกาประกาศนโยบาย “ A Framework for Global Electric Commerce “ และสหภาพยุโรปประกาศนโยบาย “ A European Initiative in Electronic Commerce” เป็นต้น
นอกจากนั้นองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก ( WTO ) และสหประชาชาติ ( United Nation ) ก็ให้ความสนใจจัดให้มีการประชุมเจรจาจัดทำนโยบายและรูปแบบของกฎหมายเกี่ยวกับการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์ไว้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการจัดทำกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นของสังคม (Social Necessity) และเพื่อให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น (Solidality) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ตระหนักในปัญหาของประเทศชาติและความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law)เพื่อรับรองสถานะทาง
กฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิม
อาจจะจัดทำขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่า เทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นให้อยู่ใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟัง
พยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law)เพื่อรับรองการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใด ๆ ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้มีการกำกับดูแลการให้บริการ
เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้ บริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน (National
Information Infrastructure Law)เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ อันได้แก่ โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และ
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำคัญอื่น ๆ อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน สำคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชน
โดยอาศัยกลไกของรัฐ ซึ่งรองรับเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 ในการกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และนับเป็นกลไกสำคัญ
ในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
ปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้
4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)เพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิ
และให้ความคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกประมวลผล เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวน
มากได้ในระยะเวลาอัน รวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการนำข้อมูลนั้น
ไปใช้ในทางมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่าง
สิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และความมั่นคงของรัฐ
5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)เพื่อกำหนด
มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และ
ระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม
6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law)เพื่อกำหนด
กลไกสำคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการโอนเงิน
ระหว่างสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อระบบการทำธุรกรรมทางการเงิน และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น


 

http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04093009_2204/isweb/Lesson%2027.htm
 http://www.no-poor.com/inttotocomandcomapp/rule.htm
 http://rlpd.moj.go.th/itsec/images/ICT_MoralEthics/1_ICT_MoralEthics

การสนับสนุนสำหรับ โนเกีย 500

การสนับสนุนสำหรับ โนเกีย 500

ข่าวคราวใหม่ๆ

ซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Nokia 500 คือ Nokia Belle (011.020.059)
  • มีหน้าจอหลักให้คุณสูงสุดถึงสี่หน้าจอ พร้อมทั้งวิดเจ็ตขนาดต่างๆ ที่อัพเดตตลอดเวลา
  • ปรับแต่งหน้าจอหลักด้วยวิดเจ็ตหน้าจอหลักและทางลัด
  • ไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วจากเมนูที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • ดูการแจ้งเตือนและตัวเลือกการเชื่อมต่อบนหน้าจอใดก็ได้
  • ปรับแต่งหน้าจอที่ล็อคไว้ของคุณด้วยภาพพื้นหลังและข้อมูลสำคัญ
  • ใช้งานแอปฯ ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการนำทาง ถ่ายภาพ และการเรียกดูเว็บ 

 วิธีการตรวจสอบว่ามีอัพเดตหรือไม่ ให้เลือก เมนู -> แอปพลิเคชั่น -> เครื่องมือ -> อัพเดต SW บนโทรศัพท์


  

อ้างอิง http://www.nokia.com/th-th/shttp:
www.nokia.com/th-th/store-finder/upport/product/500/
 http://www.nokia.com/th-th/

Nokia E5-00Nokia E5-00 - โนเกีย E5-00


Nokia E5

ขนาด : 114.4 x 58.77 x 14 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 125 กรัม
Nokia E5
Nokia E5
Nokia
- The smart way to stay in contact -

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Nokia Asha 306 - โนเกีย asha 306


Nokia Asha 306 - โนเกีย asha 306ข้อมูลทั่วไป Nokia Asha 306 - โนเกีย Asha 306
เปิดตัวครั้งแรก 5 มิถุนายน 2012 (สยามโฟนฯ)
ออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2012 (กรกฏาคม 55)
ราคามือถือ Nokia Asha 306
- ราคาเปิดตัว 3,050 บาท (กรกฏาคม 55)
- ราคาล่าสุด 3,050 บาท (ปรับปรุง 21 วันที่แล้ว)

ข้อมูลตัวเครื่อง
จอแสดงผล TFT-LCD 65,536 สี ระบบสัมผัส Multi-Touch
- ความละเอียด 240 x 400 พิกเซล กว้าง 3 นิ้ว
ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)
- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)
- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
กล้องดิจิตอล 2 ล้านพิกเซล (Digital Camera)
- ซูมดิจิตอล 4 เท่า (4x Digital Zoom)
- ขนาดภาพสูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล (Image Size)
- สมดุลแสงสีขาว(Automatic, Sunny, Incandescent)
- เอฟเฟ็คสี (Normal, Sepia, Negative, Greyscale)
- ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ (Self-Timer)
บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว (Video Recording)
- ความละเอียด 176 x 144 พิกเซล
- ซูมดิจิตอล 4 เท่า (4x Digital Video Zoom)
- รูปแบบไฟล์วีดีโอ : MPEG-4, 3GP
เครื่องเล่นวีดีโอ (Video Player) และ วีดีโอสตรีมมิ่ง
- รูปแบบไฟล์ : 3GP, WMV, H.264, H.263, ASF, AVI
- รองรับวีดีโอจาก YouTube™
เครื่องเล่นเพลง (Music Player)
- รูปแบบไฟล์ : AMR-NB, AMR-WBs, AAC, AAC-LC, Polyphonic 64, MP3, MP4, WAV, WMA, WMA 9, WMA 10, X - Tone วิทยุ FM Radio - RDS


อ้างอิง : http://www.siamphone.com/spec/nokia/asha_306.htm